Kantvegetasjon

Publisert 14.11.22Sist endret 31.05.23

Del denne sidenDel på e-post

Kantvegetasjon

Vegetasjonen langs vassdrag, kantvegetasjonen, har bl.a. stor betydning for økosystemet i og langs vassdrag, kan bidra til å redusere erosjon, og være et tydelig landskapselement. Kantvegetasjonens betydning gjenspeiles i et omfattende regelverk som setter rammer for tiltak. De mest sentrale lovene er vannressursloven, plan- og bygningsloven og landbrukslovgivningen. Denne veilederen tar utgangspunkt i vannressursloven § 11 og skal synliggjøre ansvarsfordelingen mellom grunneier, kommune, Statsforvalter og NVE.

Denne digitale veilederen er basert på eksisterende NVE Veileder nr. 2/2019:
Kantvegetasjon langs vassdrag

Redaktører digital veileder: Anne Gunvor Berthling og Hanne N. Solum
Bidragsytere: Inger Staubo, Kjell Carm, Bente Ågren Høegh, Jan Henning L'Abée-Lund
og Silje Åkre Solheim

Kontakt: nve@nve.no