Detaljplan for nettanlegg

Publisert 02.02.23Sist endret 09.06.23

Del denne sidenDel på e-post

Oppfølging fra konsesjonen

Detaljplanen må inneholde en oversikt over vilkårene som er satt i konsesjonen, og beskrive hvordan vilkårene skal ivaretas. Videre er konsesjonær ansvarlig for at tiltaket er avklart mot annet lovverk, og at det foreligger avtale med grunneiere/rettighetshavere før byggestart.

Gjennomgang av konsesjonsvilkår

I anleggskonsesjonen er det satt vilkår til tillatelsen. Vi ønsker at vilkårene presenteres i en tabell, som vist under, der det fremgår hvor i detaljplanen man kan lese mer om vilkåret. Gjennomgangen av vilkårene vil også synliggjøre spesielle hensyn som må tas i bygge- og driftsfase. 

Tabell: Eksempel på tabell med oversikt over relevante konsesjonsvilkår. Tabellen må tilpasses den enkelte sak.
Vilkår Innhold i vilkåret Merknad/avbøtende tiltak Relevant kapittel/vedlegg i detaljplanen
Kart   Vise til kart over konsesjonsgitt trasé  
Konsesjonsgitte krav til kabel, master, linjer o.l.  Se konsesjonen og bakgrunn for vedtak    
Konsesjonsgitte krav til transformatorstasjonen      
 • Hvor lenge varer konsesjonen
     
 • Fornying
     
 • Bygging
     
 • Drift
     
 • Nedlegging
     
 • Endring av konsesjonen
     
 • Detaljplan
     
 • Trasérydding
     
 • Trua/sårbare arter
     
 • Kulturminner
     
 • Friluftsliv
     
 • Drikkevann
     
 • Reindrift
     
 • Luftfart
     

Eventuelt andre vilkår

     

Vilkår om involvering

Gjennom vilkår i konsesjonen er det bestemt at detaljplanen skal utarbeides i kontakt med aktuell(e) kommune(r), grunneiere og rettighetshavere som tiltaket har virkninger for i større eller mindre grad. Det betyr at det må ha vært dialog med disse om detaljplanen, og om virkningene tiltaket har for den enkelte, før planen blir sendt til NVE for godkjenning. Involvering kan for eksempel være møte, befaring eller skriftlig uttalelse. 

Dersom tiltaket berører mange grunneiere og rettighetshavere

Ved bygging av nye kraftledninger kan det være flere hundre grunneiere og rettighetshavere som blir berørt av bygging av tiltaket i større eller mindre grad. Dialogen med grunneiere og rettighetshavere bør stå i forhold til de virkningene som tiltaket har for den enkelte. For eksempel bør konsesjonær ha mer dialog med et reinbeitedistrikt der tidspunktet for anleggsarbeid har stor betydning, enn med en grunneier som er mindre berørt av tiltaket. 

Andre som bør involveres 

Statsforvalteren må involveres dersom tiltaket kan ha virkninger for viktige naturverdier, og dette ikke er avklart fullt ut i konsesjonsbehandlingen. Det samme gjelder kontakt med fylkeskommunen dersom tiltaket kan komme i konflikt med kulturminner. I tillegg bør andre relevante myndigheter, som Statens vegvesen og Sametinget, involveres dersom det er relevant i saken.  

Krav til beskrivelse i detaljplanen 

Hvordan prosessen med involvering har vært, skal beskrives i detaljplanen. Dette kan gjerne gjøres i en tabell, som vist under.

Dersom konsesjonær mener at dialogen med relevante parter kan erstatte behovet for høring av detaljplanen, må eventuelle innhentede uttalelser og møtereferater legges som vedlegg til detaljplanen/sendes inn til NVE. 

Les mer om høring og krav i forvaltningsloven på NVEs nettsider.

Tabell: Beskrivelse av involvering ved utarbeidelse av detaljplan.
Hvem Type involvering (møte, befaring, skriftlig uttalelse) Dato Ev. referanse til vedlegg i detaljplanen (dersom relevant)
Kommunen(e)      
Grunneiere, jf. konsesjonsvedtaket      
Andre med rettigheter i området, jf. konsesjonsvedtaket      

Nye med rettigheter i området, jf. endringer i planleggings- og byggefase

     
Reindrift      

Statsforvalteren

     
Fylkeskommunen      

Sametinget

     

Mattilsynet

     

Luftfartstilsynet

     

Statens vegvesen

     

Kystverket

     

(lista er ikke uttømmende)

     

 

Krav etter annet lovverk

Selv om det er gitt konsesjon etter energiloven, er konsesjonæren ansvarlig for at tiltaket er avklart mot annet lov- og regelverk. For eksempel er det konsesjonæren sitt ansvar å sørge for at tiltaket er avklart etter kulturminneloven eller forurensningsloven. Erfaringsvis er det stor variasjon i saksbehandlingstid hos for eksempel Statsforvalter og fylkeskommune, og NVE anbefaler derfor at det opprettes tidlig kontakt med relevante myndigheter for å avklare videre prosess. 

Ved behandling av detaljplanen krever ikke NVE i utgangspunktet at det fremlegges dokumentasjon på at det er innhentet tillatelser fra andre myndigheter. Men for å sikre god koordinering av tiltaket mot andre myndigheter, skal detaljplanen inneholde informasjon om hvordan krav fra andre myndigheter blir ivaretatt.

Dette gjelder blant annet:

 • forurensingsloven
 • kulturminneloven
 • naturmangfoldloven
 • reindriftsloven
 • vegloven
 • havne- og farvannsloven
 • luftfartsloven
 • motorferdselloven 

Krav til sikring

For transformatorstasjoner må kravene til sikring i kraftberedskapsforskriften følges. 

Bruk av veier

Bruk av veier reguleres hovedsakelig av vegloven med forskrifter og vegtrafikkloven med forskrifter. Ved omfattende transport på offentlig vei må forhold som veistandard, behov for utbedringer, skilting og trafikksikringstiltak avklares med den som eier eller er ansvarlig for veien (vegmyndigheten). 

Ferdsel/transport i ledningstraseen

Konsesjonær har i medhold av konsesjonen rett til å ta seg frem langs ledningen. Konsesjonær må likevel forholde seg til krav i blant annet motorferdselloven og til grunneier sine rettigheter. Videre kan det være nødvendig med dispensasjon fra verneforskrifter etter naturmangfoldloven. Trasé for kjørespor skal vises på kart.

lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) er det gitt rettigheter til motorferdsel direkte i loven § 4. 

Se også Miljødirektoratets veileder om regler for motorferdsel i utmark

Rett til bruk av privat eiendom

Konsesjonær har ansvar for at det foreligger avtale med grunneiere og/eller rettighetshavere før anleggsarbeidet starter. Bruk av areal uten at dette er avklart innebærer ulovlig bruk av andre sin eiendom. 

En konsesjon er en tillatelse fra myndighetene som gir offentligrettslig rett til å bygge, eie og drive elektriske anlegg. En konsesjon gir likevel ikke konsesjonæren rett til å bygge og drive elektriske anlegg på privat eiendom. Bygging og drift av elektriske anlegg krever derfor avtale med grunneier og rettighetshaver, hjemmel i lov eller vedtak om samtykke til ekspropriasjon.

NVE kan gi samtykke til ekspropriasjon dersom konsesjonær ikke klarer å oppnå minnelig avtale om bruksrett til eiendommer som er omfattet av det elektriske anlegget og tiltaket som skal gjennomføres. Dette forutsetter at tiltaket "tvilløst er til mer gagn enn skade".