Detaljplan for nettanlegg

Publisert 02.02.23Sist endret 09.06.23

Del denne sidenDel på e-post

Forarbeid og oppdatert kunnskapsgrunnlag

Det må redegjøres for hvordan forhold som har vært viet spesiell oppmerksomhet i konsesjonsbehandlingen er hensyntatt i detaljplanen. Videre må kunnskapsgrunnlaget fra konsesjonen gjennomgås ved utarbeidelse av detaljplanen. Dersom det foreligger ny kunnskap, skal dette fremgå av detaljplanen.

Forarbeid

I konsesjonen og i dokumentet «Bakgrunn for vedtak» fremgår det som oftest forhold som har vært viet spesiell oppmerksomhet under konsesjonsbehandlingen. Det må redegjøres særskilt for hvordan disse er hensyntatt i detaljplanen. NVEs veiledere bør brukes som grunnlag for beskrivelse i detaljplanen av de enkelte elementene, spesielt viktig er Veileder for terrengbehandling ved bygging av vassdrags og energianlegg.

Eksempel på styrende forutsetninger i bakgrunnsnotat kan være:

 • Anleggsperioden bør fortrinnsvis legges utenom hekkesesongen for å unngå forstyrrelser på fugl.
 • Viktige naturområder eller artslokaliteter som skal unngås eller hensyntas spesielt
 • Anleggsvirksomhet skal unngås i områder eller på tider av året der reindriften er særlig sårbar
 • Samarbeid med reinbeitedistriktet skal opprettes og ivaretas

Ved utarbeiding av detaljplanen må det gjøres en ytterligere kartlegging av problemområder som kan oppstå ved bygging for temaer som naturmiljø, landskap, kulturmiljø og kulturminner. Med bakgrunn i kartleggingen skal det beskrives i detaljplanen hvordan utfordringen planlegges løst. Et eksempel på problemområde kan være hvordan forsering av sidebratt terreng løses, stabilisering av skråninger/fyllinger bruk av støttemurer med videre. 

Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Uavhengig av om konsesjonen er av gammel eller ny dato, må konsesjonæren sørge for at detaljplanen er basert på et oppdatert og dekkende kunnskapsgrunnlag. Dette er i tråd med forvaltningsloven § 17, naturmangfoldloven § 8 og forskrift om konsekvensutredninger § 28. 

Ny kunnskap kan for eksempel avdekkes i dialog med kommuner, grunneiere, rettighetshavere eller andre. Alle temaer som er beskrevet i konsesjonssøknaden, konsesjonen og konsesjonens "bakgrunn for vedtak" må gjennomgås ved utarbeidelse av detaljplanen. Dersom det foreligger ny kunnskap skal dette fremgå av detaljplanen.

Her følger en liste med eksempler på temaer som kan være behandlet i konsesjonen, og hvor det må undersøkes om det foreligger ny kunnskap:

 • naturmangfold
 • naturfare
 • friluftsliv
 • drikkevann
 • kulturminner
 • reindrift
 • landbruk
 • vassdrag og kantvegetasjon