Detaljplan for nettanlegg

Publisert 09.06.23Sist endret 09.06.23

Del denne sidenDel på e-post

Beskrivelse av anlegget

Tekst, kart og figurer skal sammenstilles slik at de gir en presis og lettfattelig beskrivelse av anlegget.

Anleggsdeler

Plasseringen av anleggsdelene må være lik som i konsesjonen, men i detaljplanen skal detaljene rundt utformingen beskrives og eventuelt avklares.

Anleggsdelene skal beskrives i tekst kombinert med nødvendige målsatte plan- og snittegninger, eventuelt perspektivskisser/fotomontasjer, slik at det er lett å sette seg inn i hva som er planlagt. For utfordrende områder kan det være nødvendig med ytterligere dokumentasjon (3D-tegninger/perspektivskisser/fotomontasjer) som viser situasjonen før og etter.

Det skal for alle anleggsdeler tydelig komme frem hvilke inngrep/arealbruk som er midlertidige og hvilke som er permanente.

Temaer som det kan være aktuelt å omtale for de ulike anleggsdelene er listet opp i tabellen under. Merk at tabellen ikke er uttømmende. 

Tabell: Anleggsdel og hvordan gjennomføringen av dem kan vises.
Anleggsdel Hva som må vises Hvordan vise det Mulige avbøtende tiltak
Kraftledning, jord- og/eller sjøkabelanlegg

Trasé inkludert mastepunkt

Detaljplankart

 

Linje-/kabeltype

Beskrive

 

Masteutføring

Beskrive, vise med skisse osv.

 

Farge på mast

Tegning og beskrivelse av mast

 

Arealbruk mastepunkt

Beskrive, eventuelt skisse

 

Overgang ledning/kabel

Beskrive, eventuelt skisse

 

Forebyggende tiltak for å minimere skader i terreng

Beskrive

 

 
Transformatorstasjon

Relevant informasjon om tekniske og fysiske forhold

Beskrive, detaljplankart

 

Arealbruk

Beskrive, skisse

 

Materialbruk og farge bygg

Tegninger, foto osv.

 

Fasade

Skisse, tegninger

 
Masseuttak/-lager

Lokalisering Beskrive, detaljplankart  
Etablering av nye Beskrive, skisse, detaljplankart  
Tiltak på eksisterende Beskrive, skisse, detaljplankart  
Terrengtilpasning Beskrive, skisse  
Etterbruk Beskrive  
Istandsetting Beskrive, visualisere  
Rigg-, trommel-, vinsjeplasser o.l.

Lokalisering

Detaljplankart

 

Etablering av nye

Beskrive, detaljplankart

 

Tiltak på eksisterende

Beskrive, detaljplankart

 

Terrengtilpasning

Beskrive, skisse

 

Istandsetting

Beskrive

 
Transport og veier

Trasé for veier, både eksisterende og nye

Beskrive, detaljplankart

 

Kjørespor

Beskrive, detaljplankart

Terrengforsterkende tiltak

Istandsetting

Beskrive, skisse

 

Tiltak på eksisterende veier

Beskrive

 
Helikopter

Landingsplasser

Detaljplankart

 

Restriksjonsområde(r)

Detaljplankart

 

Flytider

Beskrive

 

Snitt- og plantegninger eller håndbok?

Konsesjonæren må vurdere om det er hensiktsmessig å utarbeide snitt- og plantegninger for de ulike anleggsdelene, eller en håndbok/designmanual som beskriver prinsipper.

For mindre anlegg kan det være hensiktsmessig med målsatte snitt- og plantegninger av hoved- og hjelpeanlegg. Det samme kan være tilfelle for områder med terrengmessige utfordringer eller der det må tas spesielle hensyn, som for eksempel myr, store skjæringer og restriksjonsområder.

For større anlegg kan det fungere bedre med håndbok/designmanual som beskriver prinsipielle løsninger for de ulike terrenginngrepene.